Иргэдийн хугацаагүй хадгаламжинд хүү тооцохгүй байх шийдвэр нэгдүгээр сарын сүүлээс хэрэгжиж эхэлжээ

Иргэдийн хугацаагүй хадгаламжинд хүү тооцохгүй байх шийдвэр нэгдүгээр сарын сүүлээс хэрэгжиж эхэлжээ

Арилжааны банкууд энэ оны зургаадугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл иргэдийн хугацаагүй хадгаламжинд хүү тооцохгүй болсон талаарх мэдээлэл иргэдийн бухимдлыг төрүүлж эхэлжээ. Үүнийг өнгөрсөн 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан Covid-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд 2021 оны нэгдүгээр сарын 29-ний өдөр нэмэлт, өөрчлөлт орж, мөн өдрөөс мөрдөж эхэлсэн юм.

Уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Цар тахлын үед банкны хугацаагүй хадгаламж, харилцах дансанд хүү тооцохгүй, тусгай нөхцөлтэй хадгаламжид энгийн хадгаламжийн хүү тооцох бөгөөд Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1-д заасны дагуу Монголбанкнаас зөвшөөрөл олгосон болон 4.4-т зааснаас бусад тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээд хоорондын мөнгөн төлбөрийн үүрэг, гүйлгээг гадаад валютаар гүйцэтгэхийг хориглоно" гэж заасан. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс банкууд хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансны үлдэгдэлд 2021 оны зургадугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хүү тооцохгүй байх шийдвэрийг хэрэгжүүлж эхэлжээ.