"Хорих ялын хугацаа дуусахаас өмнө хоригдлыг нийгэмд гарахад бэлтгэх хөтөлбөр" хэрэгжүүлнэ

"Хорих ялын хугацаа дуусахаас өмнө хоригдлыг нийгэмд гарахад бэлтгэх хөтөлбөр" хэрэгжүүлнэ

Хорих ангиас суллагдаж буй залуучуудыг нийгмийн харилцаанд ухамсартайгаар бие даан оролцох, өөрт холбогдох шийдвэрийг бие даан гаргах чадварыг эзэмшүүлэх зорилго бүхий "Хоригдлыг суллахад бэлтгэх хөтөлбөр"-ийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төв хамтран боловсруулж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нарын хамтарсан тушаалаар баталсан. Тус хөтөлбөрийг эхлүүлж, талуудад танилцуулах хамтын ажиллагааг дэмжих уулзалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам зохион байгууллаа.

Зорилтот бүлгийн залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих хүрээнд хэрэгжүүлэх уг хөтөлбөрт хорих ялын хугацаа дуусахаас өмнө хоригдлыг нийгэмд гарахад бэлтгэх, суллагдсаны дараа дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, суралцах, ажил хөдөлмөр эрхлэх дадал хэвшүүлэх, гэр бүлийн харилцаа, хөдөлмөрийн харилцаанд бэлтгэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн олон талын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх юм.

Мөн хөдөлмөрийн дадал олгох, мэдлэг, ур чадварыг үнэлэх, баталгаажуулах гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах бөгөөд ингэснээр нийгмийн амьдралд дахин хөл тавьж буй залуучууд богино хугацаанд ажлын байртай болох, өрхийн орлогоо дэмжих, цаашилбал хамт олон дунд төлөвших, дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох эрсдэлийг бууруулах ач холбогдолтой юм.

Хөтөлбөрийн хүрээнд тухайн жилд суллагдсан залуучуудын 70-аас доошгүй хувийг сургалтад хамруулж, 50-аас доошгүй хувийг ажлын байраар хангаж, дахин гэмт хэрэгт холбогдолтыг 10 аас доошгүй хувиар бууруулахыг зорьж байна.

Уулзалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт зэрэг байгууллагуудын албаны төлөөлөл танхимаар оролцлоо. Мөн аймаг, дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн төвүүд болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын орон нутаг дахь анги нэгтгэлүүдийн ажилтан, албан хаагч нийт 100 гаруй оролцогч цахимаар оролцлоо.

Эх сурвалж: Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам