Шүүх хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд арбитрын ажиллагаанд оролцохгүй

Шүүх хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд арбитрын ажиллагаанд оролцохгүй

Монголын Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитрын шийдвэрээр “А” ХХК-аас 150,000,000 төгрөг гаргуулан “Х” ХХК-д олгож, үлдэх 50,000,000 төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч нь “Арбитр шийдвэр гаргахдаа талуудын хооронд байгуулагдсан хавсралт гэрээнд заасан тоо хэмжээг үндэслэл болгоогүй. Тооцоог засуулахаар хүсэлт гаргасан боловч хүсэлтийг хангахаас татгалзсан тул хэргийг хэрэгсэхгүй болгож өгнө үү” гэсэн өргөдлийг Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гаргасан. 

Талуудын байгуулсан гэрээнд “Энэхүү гэрээтэй холбоотой гарсан аливаа маргааныг Монгол Улсын хуулиар зохицуулна. Туслан гүйцэтгэх гэрээ эсхүл түүний гүйцэтгэлтэй холбоотой гарсан аливаа маргааныг талууд эвийн журмаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд Монгол Улсын Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх Олон улсын Арбитрт хандаж шийдвэрлүүлнэ” гэж заасан тул уг тохиролцоог арбитрын хэлэлцээр гэж үзсэн.

Арбитрын тухай хуулийн дагуу шүүх зөвхөн уг хуульд заасан үндэслэл байгаа тохиолдолд арбитрын шийдвэрийг хүчингүй болгох боломжтой.

Гэтэл “А” ХХК-ийн гаргасан өргөдлийн агуулга нь арбитрын шүүх хуулийг зөв тайлбарлан хэрэглэсэн эсэх болон нотлох баримтыг зөв үнэлсэн эсэх тухай байх бөгөөд энэ талаар шүүх хянах эрхгүй. 

Мөн “А” ХХК-аас гаргасан “тооцоо засуулах тухай” хүсэлтийг хангахаас татгалзсан арбитрын шийдвэрийг шүүх хянахгүйгээс гадна тухайн маргааныг шийдвэрлэсэн арбитрын шийдвэрийг “нэхэмжлэлийн шаардлагад тусгаагүй, хамааралгүй маргааны талаар шийдвэр гаргасан” гэх хуульд заасан шүүхийн хянах үндэслэлд хамаарахгүй буюу уг үндэслэл тогтоогдоогүй болно. Иймд “А” ХХК-ийн гаргасан өргөдлийг хангахгүй орхисон. 
Улаанбаатарт 8 градус хүйтэн байна

6 цагийн өмнө

Шуурхай мэдээ