Спирограмм шинжилгээний 70 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө

Спирограмм шинжилгээний 70 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө

ЭМДЕГ-ын даргын 2022 оны "Жагсаалт батлах тухай" А/53-р тушаалаар гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны шинжилгээ болох спирограммыг 16 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд үүний 30 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлнө.

Харин ЭМД-ын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэдийн өндөр өртөгтэй оношилгооны зардлыг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна. 

Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээний жагсаалт

 Дээрх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ЭМБ-ууд