Сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвсэлд сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгчээ

Сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвсэлд сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгчээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас өчигдөр буюу 2024 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвсэлд сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 20.15 дах хэсэгт “Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага ээлжит сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн хүсэлтийн дагуу энэ хуулийн 20.9-т заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтын сонгогчдын эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, байнга оршин суугаа газрын хаяг бүхий хэсгийг санал авах өдрөөс 20-иос доошгүй хоногийн өмнө болон санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө тус тус цахим хэлбэрээр олгоно” гэж заасан байдаг.

Энэ дагуу хүсэлт гаргасан 5 нам, 1 эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдэд сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээлгэн өглөө.